Blogi

Mida teha kriminaalmenetluse alustamata jätmise korral?

13.11.2018 10:09

„Riik on loodud inimese jaoks, mitte inimene riigi jaoks.” Albert Einstein, 1879-1955   Õigus riigi ja seaduse kaitsele on põhiseadusest tulenev õigus, mistõttu on riik kohustatud isikut tema õigushüvede...

Loe edasi

Põllumajandusliku rendilepingu lõppemine ja kahju rendileandja vahetumisel

05.10.2018 15:47

Minu poole pöördus tuttav küsimusega, kellelt ta saab kahju hüvitist nõuda, kui põllumajandusmaa, mida ta rendib, võõrandatakse rendileandja poolt kolmandale isikule ning uus põllumaa omanik (uus rendileandja) soovib...

Loe edasi

Kas korruptsioon või tavapärane äritegevus?

08.05.2018 09:37

„Raha on nagu kuues meel, milleta ülejäänud viis on kasutud.” William Somerset Maugham    01.01.2015 jõustusid karistusseadustiku sätted, mis näevad sarnaselt ametialastele kuritegudele ette karistuse altkäemaksu andmise ja...

Loe edasi

Jahimeestes ja maaomanikes vastakaid arvamusi tekitav jahiseaduses sätestatud ulukikahjude hüvitamise küsimus jõudis Riigikohtusse

02.04.2018 14:44

Jahiseaduse (jõustunud 01.06.2013, JahiS) 6. ptk „Uluki tekitatud kahju hüvitamine“ jõudis otsapidi Riigikohtu lauale seoses JahiS § 44 kohaldamisega. Tegemist on sättega, millise kohaselt on kinnisasja omanikul või...

Loe edasi

„See ei ole telefonijutt…”. Jälitustoimingutest teadasaamisest

13.03.2018 16:26

Kriminaalmenetluses töödeldakse jälitustoimingute tegemisel isiku kohta käivaid andmeid varjatult ning isik ei ole seega teadlik, milliseid tema kohta käivaid andmeid kogutakse ja millises ulatuses. Nii on oluline roll...

Loe edasi

Kellele on kasulik hoida vangis inimest, keda kohus on otsustanud vabastada?

24.01.2018 16:49

Minu töökäigus on tulnud ilmsiks üks põhimõtteline probleem, mille lahendamine aitab efektiivsemalt tagada isikute põhiõiguste kaitse ning säästab riigi ressursse (vangistuse korraldamisel). Parim viis probleemi lahendamiseks on kindlasti...

Loe edasi

Kas Eesti vajab täiendavat erikohut sõjaolukorras oma julgeoleku tagamiseks?

19.01.2018 14:22

Üheks Eesti julgeolekupoliitikat oluliselt toetavaks valdkonnaks on õigussüsteemi ja õiguskaitseorganite ettevalmistamine tegevuseks võimalikes kriisiolukordades. Selline valmisolek ei ole ainult meie riigisisene enesekaitse küsimus, vaid ka kaasaegsest rahvusvahelisest humanitaar-...

Loe edasi

Riigihankes esitatud pakkumuse jõusoleku pikendamine

14.09.2017 14:14

Ajakirjanduses on uue, 01.septembrist kehtima hakanud riigihangete seaduse aadressil jäänud rohkem kõlama ärevust tekitavad muutused kui positiivsed uuendused. Sellest ei tohiks siiski teha järeldust, et uus seadus toob...

Loe edasi

Kaasomandi lõpetamise viisid: Aga kui ma ei taha kinnisvara omandada?

19.07.2017 13:49

Kaasomand on kahele või enamale isikule mõttelistes osades kuuluv omand. Seega ei saa kaasomandi jagamisest rääkida üldjuhul elamus, kus on korterid (korteriomandid) vaid selliste kinnisasjade puhul, mille omanikele...

Loe edasi

Annaku määratlus ja annaku omandamine pärimismenetluses

03.05.2017 15:20

Pärimismenetluse käigus võib pärija puutuda kokku väljenditega nagu annak, annakutäitja, annakusaaja, annakusaaja tunnistus, varaline hüve. Taolisi väljendeid võib pärija kuulda notari sõnakasutuses, kui minnakse notari juurde pärimismenetlust alustama....

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype