Blogi

Ühisvara ja lahusvara määramine eri regulatsioonide valguses

09.08.2019 10:48

01.07.2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 01.07.2010 omandatud vara jagamisel. Selleks, et ühisvara jagada, tuleb kindlaks määrata ühisvara koosseis. Siinkohal võib määravaks...

Loe edasi

Ühisvara jagamise keeruline tee

04.04.2019 11:05

Abielluda tähendab poole võrra vähendada oma õigusi ja kahekordistada oma kohustusi. Arthur Schopenhauer   Kui abielu on lõplikult karile jooksnud, tasuks edasiste segaduste vältimiseks lõpetada ka varalised suhted....

Loe edasi

Toetus noorte kliimastreigile

15.03.2019 12:09

Esiteks läheb mulle noorte mure eriliselt korda seetõttu, et nemad on need, kes peavad selle päikese all elama täisväärtuslikku ja õnnelikku elu ka pärast seda, kui meie tänased...

Loe edasi

Pärija ja annakusaaja eristamise olulisus pärimismenetluses

04.02.2019 11:31

Hiljuti osalesin pärimismenetluses, kus oli testamendiga määratud pärijate ring kui ka konkreetsed annakud  annakusaajatele. Pärijad ja annakusaajad olid tulnud kokku notari juurde, et vormistada vajalikud lepingud annakute üle...

Loe edasi

Tähtajalise töölepingu sõlmimise õiguslikud nüansid

02.01.2019 18:03

Töösuhte üheks määravaks tunnuseks on selle kestvus ja püsivus, mistõttu eeldab töölepingu seadus (edaspidi TLS), et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Samas näeb TLS § 9 ette võimaluse sõlmida ka...

Loe edasi

Mida teha kriminaalmenetluse alustamata jätmise korral?

13.11.2018 10:09

„Riik on loodud inimese jaoks, mitte inimene riigi jaoks.” Albert Einstein, 1879-1955   Õigus riigi ja seaduse kaitsele on põhiseadusest tulenev õigus, mistõttu on riik kohustatud isikut tema õigushüvede...

Loe edasi

Põllumajandusliku rendilepingu lõppemine ja kahju rendileandja vahetumisel

05.10.2018 15:47

Minu poole pöördus tuttav küsimusega, kellelt ta saab kahju hüvitist nõuda, kui põllumajandusmaa, mida ta rendib, võõrandatakse rendileandja poolt kolmandale isikule ning uus põllumaa omanik (uus rendileandja) soovib...

Loe edasi

Kas korruptsioon või tavapärane äritegevus?

08.05.2018 09:37

„Raha on nagu kuues meel, milleta ülejäänud viis on kasutud.” William Somerset Maugham    01.01.2015 jõustusid karistusseadustiku sätted, mis näevad sarnaselt ametialastele kuritegudele ette karistuse altkäemaksu andmise ja...

Loe edasi

Jahimeestes ja maaomanikes vastakaid arvamusi tekitav jahiseaduses sätestatud ulukikahjude hüvitamise küsimus jõudis Riigikohtusse

02.04.2018 14:44

Jahiseaduse (jõustunud 01.06.2013, JahiS) 6. ptk „Uluki tekitatud kahju hüvitamine“ jõudis otsapidi Riigikohtu lauale seoses JahiS § 44 kohaldamisega. Tegemist on sättega, millise kohaselt on kinnisasja omanikul või...

Loe edasi

„See ei ole telefonijutt…”. Jälitustoimingutest teadasaamisest

13.03.2018 16:26

Kriminaalmenetluses töödeldakse jälitustoimingute tegemisel isiku kohta käivaid andmeid varjatult ning isik ei ole seega teadlik, milliseid tema kohta käivaid andmeid kogutakse ja millises ulatuses. Nii on oluline roll...

Loe edasi
Facebook LinkedIn Skype